bntop

Monday, May 29, 2017

command somethings :D

 #region Get Badge All command
    private RelayCommand _GetBadgeAllCommand;

    /// 
    /// Gets the LoginCommand.
    /// 
    public RelayCommand GetBadgeAllCommand
    {
      get
      {
        return _GetBadgeAllCommand ?? (_GetBadgeAllCommand = new RelayCommand(
          ExecuteGetBadgeAllCommand,
          CanExecuteGetBadgeAllCommand));
      }
    }

    private async void ExecuteGetBadgeAllCommand()
    {
      try
      {
        IsBusyVoting = true;

        var _VotingSummary = await Task.Factory.StartNew(() =>
        {
          BadgeBus votingBus = new BadgeBus(Utility._connectionStringRead);
          return votingBus.getBadgeSummary(UserLogin.id);
        });

        VotingSumury = _VotingSummary;
        RaisePropertyChanged("VotingSumury");
        IsBusyVoting = false;


      }
      catch (Exception ex)
      {
        base._dialogService.ShowMessageBox(ex.Message, Properties.Resources.COM_TitleMessageBox);
      }
      finally
      {
        IsBusyVoting = false;
      }
    }

    private bool CanExecuteGetBadgeAllCommand()
    {
      return true;
    }
    #endregion
Monday, February 15, 2016

LINQ: Inner join with not equal condition

LINQ: Inner join with not equal condition
If you are familier with LINQ and have ever wondered that how would you do "<>" (not equal)" operation in LINQ's Inner Join, when it supports only "equal" keyword, then it's as simple as follows:

LINQ: Inner join with not equal condition | IT Recipes
Thursday, September 24, 2015

xiaomi redmi 1s android 4.4 (MIUI6 - V6.7.1.0.KHCMICH)

xiaomi redmi 1s android 4.4 MIUI6 - V6.7.1.0.KHCMICH). you can download android 4.4 (MIUI6 - V6.7.1.0.KHCMICH) and see upgrade guide at http://adf.ly/1Onhxi
Tuesday, September 22, 2015

UI, UX là gì ?

Trải nghiệm người dùng (UX) là gì, có giống giao diện (UI) không và người ta đang dùng nó ra sao?

Friday, August 14, 2015

datagridcolumnheader textwrapping and HorizontalAlignment style

datagridcolumnheader textwrapping and HorizontalAlignment style
<style targettype="{x:Type DataGridColumnHeader}" x:key="WrappedColumnHeaderStyle">
        <setter Property="VerticalContentAlignment" Value="Center"/>
        <setter Property="HorizontalContentAlignment" Value="Center"/>
        <setter Property="ContentTemplate">
          <Setter.Value>
            <datatemplate>
              <textblock HorizontalAlignment="Stretch" TextAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" TextWrapping="WrapWithOverflow" Text="{Binding}"></TextBlock>            
            </DataTemplate>
          </Setter.Value>
        </Setter>
      </style>
Sunday, May 3, 2015

Bảo hiểm y tế không chi trả vượt tuyến ?

 Bảo hiểm không chi trả khám vượt tuyến từ 2015 Khi vượt tuyến trung ương, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán 40% chi phí thay vì 30% như hiện nay, nhưng chỉ với điều trị nội trú. Bệnh nhân khám kê đơn sẽ không được chi trả.